Jedná se o velmi kvalitní odborný kurz, který vás připraví na práci zdravotníka na nejrůznějších akcích, jakými jsou například školy v přírodě, lyžařské, vodácké a turistické zájezdy, tábory, výukové nebo výcvikové kurzy, hromadné společenské a sportovní akce…

Rozsah kurzu: 40 hodin
Obsah: v souladu se zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Určeno pro: pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol
Místo konání: naše učebny
Akreditace: kurz je akreditován MŠMT
Zakončení kurzu: písemný test, ústní a praktická zkouška
Osvědčení: účastník obdrží celostátně platný průkaz ČČK o absolvování kurzu, osvědčení o absolvování školení
Podmínky přijetí: věk min. 18 let, dokončené středoškolské vzdělání, pedagogický pracovník z Pardubického kraje (prokazuje se čestným prohlášením)
Platnost: neomezená, doporučujeme však pravidelné obnovování získaných znalostí
Doporučené doškolení: 1x za 4 roky
Každý účastník kurzu obdrží studijní materiály (příručku první pomoci, vytištěné prezentace atd.)
Lektoři: zdravotničtí instruktoři ČČK, zdravotní sestry, záchranáři a lékaři, kteří mají praktickou zkušenost s prací na záchranné službě

 Naučíte se:

  • praktické poskytnutí první pomoci podle mezinárodních standardů
  • jak pečovat o nemocné při zotavovací akci
  • vedení zdravotnické dokumentace
  • práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí
  • zásady dodržování hygieny
  • první pomoc při tonutí

Metoda výuky: přednášky přístupnou a poutavou formou doplněné o projekci, praktický nácvik jednotlivých postupů, modelové situace a jejich rozbor, videoprojekce

Absolvent kurzu je připraven pohotově reagovat a správně postupovat při život ohrožujících situacích a mimořádných situacích. Rozumí modernímu pojetí první pomoci. Umí poskytovat první pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví, organizovat zásah při poskytování první pomoci, zajišťovat přivolání odborné pomoci. Má osvojeny právní aspekty své funkce i to, jak svou činnost správně dokumentovat. Orientuje se v základech hygieny, na jejíž dodržování bude jako zdravotník dohlížet.  Je seznámen se základy anatomie, s prací se zdravotnickou dokumentací, právy a povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí a se základy epidemiologie.

Každý účastník kurzu obdrží studijní materiály (příručku první pomoci, vytištěné prezentace atd.)